Viktig informasjon om Covid-19

Offshoreattest / Petroleumsattest

Autoriserte og erfarne petroleumsleger med kort ventetid for offshoreattest i Oslo sentrum

Konsultasjon for offshoreattest

KR 1890,-

Helseundersøkelse hos autorisert petroleumslege med alle typer prøver, tester og attestskriving som kreves for arbeid offshore.

Du kan også velge kombinert sjømann- og offshoreattest ved bestilling.

Neste ledige time for sjømannsattest

Legene svarer om offshoreattester

Når trenger man offshoreattest?

Alle som skal jobbe på en oljeplattform trenger å få utført en helseundersøkelse der man får en attest. Det gjelder også for de som skal på dagsbesøk, kortvarige oppdrag eller jobber innenfor petroleumssektoren. 

Attesten er et bevis på at man er helsemessig skikket, at man ikke lider av én eller flere medisinske tilstander som kan antas å bli forverret og ikke utgjør en fare for helsen eller sikkerheten til andre om bord.

Gå til toppen

Hva innebærer en offshoreattest - hvilke undersøkelser gjøres?

I en helseattest er det 2 skjemaer som skal fylles: “Egenerklæring for personer i petroleumsvirksomheten til havs” skal fylles ut av pasient.
“Legeundersøkelse for personer i petroleumsvirksomheten til havs” skal fylles ut av lege.

Undersøkelsene som utføres er bl.a synstest, fargesynstest, høyde, vekt og BMI, hørselstest, blodtrykk, urinprøve, og blodprøver.

Gå til toppen

Hva er forskjellen mellom offshoreattest / petroleumsattest og sjømannsattest?

Undersøkelsene kan fremstå ganske like, men det er to forskjellige organer som har det overordnede ansvar. For attester for sjømenn, er det Sjøfartsdirektoratet. For attester for petroleum/offshore, er det Statsforvalteren i Rogaland. De følger forskjellige forskrifter der enkelte helsetilstander kan tolkes ulikt av de to organene.

Her kan du lese mer om forskjellen mellom offshoreattest/petroleumsattest og sjømannsattest

Gå til toppen

Hva bør man ta med til undersøkelsen?

 • Legitimasjon. Viktig! Dersom du ikke har med noen form for ID, vil du risikere å bli belastet for time og uten attest.
 • Bruk briller fremfor linser slik at legen kan ta synsundersøkelse med og uten synskorrigering.
 • Journalpapirer dersom du har en kronisk lidelse, eller vært på sykehus for en akutt hendelse.
 • Medisinliste: Legen trenger liste over medisiner du bruker, også de som er skrevet hos andre leger.
 • Ta gjerne med eventuell tidligere godkjent offshoreattest: Når attesten utløper og hvis du er ny hos oss, er det lurt å ta den med til timen.
 • Vaksinekort: Det kan være nødvendig å medbringe vaksinekort dersom du skal jobbe i sørlige deler av verden eller world wide. Vi tilbyr også vaksinering, skulle det være et krav for ansettelse eller arbeid.

Gå til toppen

Når vil man ikke kunne få offshoreattest?

 • Hvis man har hatt en akutt sykdom med en tilstand som krever en tidskarantene, eller deler av attesten blir begrenset med hensyn til stilling, funksjon og gyldighetstid.
 • Hvis man bruker medisiner som er vanedannede og bruker mer enn anbefalt døgndose.
 • Ved spesielle sykdomstilstander som ikke er blitt utredet fra relevant sekundærtjenestelinje (sykehus). Man må ha vært utredet til en grenspesialist før man kan få offshoreattest for enkelte helsetilstander.
 • Dersom legen ikke har tilstrekkelige opplysninger om helsetilstanden, eller det ikke foreligger en vurdering fra sykehusspesialist, må det tas en ytterligere utredning før offshoreattest gis.
 • Hvis man har en sykdom eller helsetilstand som er uforenlig med kravene i forskriften
Obs! Har du Aspergers syndrom, autisme, eller ADHD-diagnose, og det er første gangen du skal søke om attest, må du få en egen spesialistvurdering på at du er egnet til å oppfylle sikkerhetskravet. Årsaken til dette er at man ikke kan få helseattest uten vedtak fra Statsforvalteren i Rogaland for disse diagnosene. Petroleumslegen vil kunne hjelpe deg med henvisning til spesialist dersom du ikke har fått en vurdering.
 
 

Gå til toppen

Kan man få offshoreattest hvis man er fargeblind eller fargesvak?

Det vil komme an på hvilken stilling og/eller rolle du har eller ønsker å ha. Skal du ha utkikksfunksjon må du ha normalt fargesyn. Det gjelder også for elektrikere.

Gå til toppen

Hvor lenge varer en offshoreattest / petroleumsattest?

Gyldighet er maks 2 år, og må fornyes etter dette.

Gå til toppen

Når får jeg offshoreattesten?

Offshoreattesten får du av legen samme dag du fullfører time og legen har godkjent den. Du må ha med attesten og eventuelt fremvise den på heliporten. Som regel ønsker arbeidsgiveren å få en kopi. Ved eventuelle tilsyn, er du også pålagt å fremvise attesten. I mange tilfeller er det behov for å laste opp attesten elektronisk, og det kan vi få ordnet.

Gå til toppen

Informasjon om offshoreattester / petroleumsattester

Formålet med helseundersøkelse av arbeidstaker i petroleumsindustrien (offshore)

Forskriften skal bidra til at personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs ikke på grunn av sin helsetilstand utgjør en fare for seg selv eller andre eller for sikker drift av innretningen. Dette er definert i §1 i «Forskrift om helsekrav til personer i arbeid i petroleumsvirksomheten til havs.»

Forskjell på offshoreattest og sjømannsattest

Mange søker om sjømannsattest og offshoreattest samtidig og undres over hvorfor det må fylles ut separate skjemaer og attester.

Sjømannsattestene er for arbeid på skip og på borerigger som er flyttbare og selvgående som skip. Da er det internasjonale lover og regler mellom sjøfartsnasjoners maritime industri som gjelder.

Det er andre arbeidsforhold enn på bunnfaste oljeinstallasjoner som kan sees på som fabrikker som er flyttet ut i havet i en fast avstand fra land. Det er nasjonale lover og regler som gjelder for arbeid på disse installasjonene på Norges kontinentalsokkel.

Sjømannsleger utsteder helseattester på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Ved at de som leger undersøker arbeidstakeres helse er de også underlagt Helsedepartementet.

Petroleumsleger utsteder helseattester for arbeidstakere på faste offshoreinstallasjoner og er underlagt Statsforvalteren i Rogaland som kontrollinstans i tillegg til at de som leger er underlagt Helsedepartementet.

Mange leger kombinerer de to arbeidsområdene og har tatt tilleggsutdannelser i både maritim medisin for å kunne være sjømannslege og har tatt kurser og eksamen for godkjenning som petroleumslege. Dette er praktisk for mange arbeidstakere som arbeider i begge disse industriene.

Sjømannslegen er den sakkyndige som avgjør om en søker fyller helsekravene. Spesialistuttalelser kan overprøves av sjømannslegen fordi det kreves annen kunnskap og erfaring for å avgjøre dette.

Slik foregår helseundersøkelsen

Helseundersøkelsen er omfattende og søkeren må fylle ut en egenerklæring om sin helse på forhånd og signere på at legen har adgang til å innhente alle helseopplysninger hos fastlege eller i sykehus. 

Dette innebærer også at man må signere oppgave over alle medikamenter man bruker fast eller av og til. Enkelte medikamenter er det ikke lov å bruke eller å ha med seg offshore. Medisiner og stoffer som ligner på medisiner på vises frem og godkjennes ved helikopterdekket ved avreise og det foretas gjennomlysning for at ingenting ulovlig skal medbringes.

Man må være klar over at det kan være at legen konkluderer med at søkeren ikke kan få helseattest og at det da utstedes en udyktighetserklæring fordi man ikke tilfredsstiller helsekravene.

Noen ganger kan det legen gi kortere varighet av attest, for eksempel på bakgrunn av utvikling av en tilstand eller for fordi det er en tilstand som skal følges opp av helsetjeneste. Det kan noen ganger være nødvendig med flere timeavtaler med legen for å få tatt en avgjørelse og man må da også må betale flere for dette med takster som avhenger av varighet av timeavtalene.

Det er vedtatte retningslinjer for de fleste sykdommer og tilstander og i tillegg kan legen bruke skjønn hvis det dreier seg om flere hver for seg mindre alvorlige tilstander i kombinasjon. Fedme er blitt en svært vanlig tilstand som det er en bestemt grense for fordi det er en klar sammenheng mellom økende vekt og forekomst av flere sykdommer. Grunnen til dette er først og fremst den risiko akutt sykdom generelt kan være for plattformen i utførelsen av arbeidet, men også den personlige helserisiko som kan følge med overvekt ved evakuering i nødsituasjoner der man kan være nødt til å komme seg gjennom trange åpninger eller hvor man må bli løftet og båret av andre under vanskelige forhold og under værforhold der transport til land ikke er mulig. Alvorlig overvekt vurderes opp mot søkerens fysiske tilstand ved en kondisjonstest.

Andre tilstander som kan være vanskelige å avgjøre er der hvor blodverdier krever at fastlegen må utrede og behandle, for eksempel blodsukker, kolesterol og blodtrykk. I enkelte tilfeller kan dette gjøres av offshorelegen.

Når det gjelder psykiske lidelser sier forskriftens §5 at: Det må ikke være psykisk lidelse eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser.

Det kan være krevende for legen å avgjøre om det foreligger risiko som er uforenlig med arbeid offshore og det kan kreve innhenting av dokumentasjon og mer enn én timeavtale.

En person med diagnosen ADHD må søke om dispensasjon fra helsekravene og dette er en prosess som er omfattende for legen ved at det må innhentes saksopplysninger. Det vil kunne medføre flere timeavtaler avhengig av hvor mye søkeren selv har forberedt søknaden sin (spesialist- og fastlegeuttalelser, uttalelse fra f.eks. arbeidsgiver eller lærer, søkerens detaljerte opplysninger om offshorestillingen som søkes o.a.).

Forberedelser for å redusere behandlingstid

For å unngå forsinkelser i legens behandling av søknaden om helseattest er det viktig at man tar med seg mest mulig dokumentasjon om eventuelle forhold av betydning, f.eks. syns- eller hørselsundersøkelser eller journalutskrift fra fastlege og spesialist med liste over medikamentnavn, styrke og hvor ofte de tas.

Det tilrådes at man får time for helseundersøkelse i god tid før utreise, gjerne noen uker før – spesielt dersom man vet at man har en eller annen tilstand eller sykdom. Ved tvil om tilfredsstillelse av helsekravene kan offshorelegen ikke utstede noen attest fordi det er så kort tid til avreise til at saken ikke kan avklares. Dessverre forekommer det ofte at søkere kommer til undersøkelse like før avreise og i forbindelse med en helg når det ikke er mulig å innhente opplysninger. Legen finner som oftest dette ut først etter at konsultasjonen har startet slik at søkeren også må betale.

Dersom det er tvil om avgjørelsen kan legen foreslå at det søkes om dispensasjon fra helsekravene. Dispensasjonssøknader sendes til Statsforvalteren i Rogaland for avgjørelse og petroleumslegen hjelper søkeren med å tilrettelegge søknaden. Søkeren kan også klage på legens avgjørelse og da avgjøres saken i en klagenemnd oppnevnt av Statsforvalteren. Petroleumslegen hjelper da også søkeren med sin klagesak. Behandlingstid er opp til 3 måneder i tillegg til den tiden det tar for legen å innhente og vurdere all dokumentasjon som trengs og å hjelpe søkeren med å skrive selve dispensasjonssøknaden. Dette kan ta inntil 3 uker. Ferier kan ofte forsinke prosessen.

Hvis legen etter undersøkelsen finner at helsekravene er tilfredsstilt får man med seg helseattesten med en gang.

Våre petroleumsleger

Lege Finn Eliassen

Finn Eliassen

PETROLEUMSLEGE

Språk: Norsk og engelsk
Dr. Finn Eliassen er allmennlege og bedriftslege med lang erfaring. Han er også autorisert sjømann- og petroleumslege, og er grunnlegger av Oslo City Legesenter.
Lege Asma Abedin

Asma Abedin

PETROLEUMSLEGE

Språk: Norsk, engelsk, bengali, urdu og hindi
Asma er allmennlege og bedriftslege. Hun har blant annet erfaring fra flere avdelinger på Oslo Universitetssykehus, samt arbeidserfaring som bedriftslege ved en større norsk bedrift i utlandet.
Lege Tony Ho

Tony Ho

PETROLEUMSLEGE

Språk: Norsk, engelsk og vietnamesisk
Tony er allmennlege og bedriftslege og har erfaring fra flere sykehusavdelinger og legevaktarbeid. Han er også autorisert sjømann- og petroleumslege for sjømann- og offshoreattester.
Skroll til toppen