Viktig informasjon om Covid-19

Sjømannsattest

Autoriserte og erfarne sjømannsleger i Oslo sentrum

Konsultasjon for sjømannsattest

KR 1990,-

Helseundersøkelse med alle typer prøver, tester og attestskriving for arbeid på norske skip og flyttbare innretninger (NOR/NIS).

Du kan også velge kombinert offshore- og sjømannsattest ved bestilling.

Neste ledige time for sjømannsattest

Legene svarer om sjømannsattester

Når trenger man sjømannsattest?

Alle som skal jobbe på skip, trålere eller andre flyttbare innretninger (f.eks flyttbare oljerigger) må ha en sjømannsattest. Det gjelder for alle som skal utføre en jobb om bord, og for eksempel også for studenter som skal utføre feltarbeid.

Attesten er et bevis på at man er helsemessig skikket til tjeneste om bord, at man ikke lider av én eller flere medisinske tilstander som kan antas å bli forverret, og ikke utgjør en fare for helsen eller sikkerheten til andre om bord.

Gå til toppen

Når trenger man fritidsskipperattest?

Hvis du skal føre et fritidsfartøy med skroglengde fra 15 – 24 meter i stor kystfart må du ha fritidsskippersertifikat.

Gå til toppen

Hva innebærer en sjømannsattest - hvilke undersøkelser gjøres?

I en helseattest er det et skjema som skal fylles ut: “Skjema for vurdering av medisinsk skikkethet” og består av to deler. Side 1-3 fylles ut av pasienten og de resterende sidene fylles ut av lege.

Undersøkelsene som utføres er bl.a Synstest, fargesynstest, høyde, vekt og BMI, hørselstest, blodtrykk, urinprøve, og blodprøver.

Her kan du lese mer om helseundersøkelsen som utføres

Gå til toppen

Hva er forskjellen mellom sjømannsattest og offshoreattest/ petroleumsattest?

Undersøkelsene kan fremstå ganske like, men det er to forskjellige organer som har det overordnede ansvar. For attester for sjømenn, er det Sjøfartsdirektoratet. For attester for petroleum/offshore, er det Statsforvalteren i Rogaland. De følger forskjellige forskrifter der enkelte helsetilstander kan tolkes ulikt av de to organene.

Her kan du lese mer om forskjellen mellom sjømannsattest og offshoreattest/petroleumsattest

Gå til toppen

Hva bør man ta med til undersøkelsen?

 • Legitimasjon. Viktig! Dersom du ikke har med noen form for ID, vil du risikere å bli belastet for time og uten attest.
 • Bruk briller fremfor linser slik at legen kan ta synsundersøkelse med og uten synskorrigering.
 • Journalpapirer dersom du har en kronisk lidelse, eller vært på sykehus for en akutt hendelse.
 • Medisinliste: Legen trenger liste over medisiner du bruker, også de som er skrevet hos andre leger.
 • Ta gjerne med eventuell tidligere godkjent sjømannsattest: Man blir vanligvis registrert inn i en database når man har vært hos en sjømannslege. Når attesten utløper og hvis du er ny hos oss, er det lurt å ta den med til timen.
 • Vaksinekort: Det kan være nødvendig å medbringe vaksinekort dersom du skal jobbe i sørlige deler av verden eller world wide. Vi tilbyr også vaksinering, skulle det være et krav for ansettelse.

Gå til toppen

Når vil man ikke kunne få sjømannsattest?

 • Hvis man har hatt en akutt sykdom med en tilstand som krever en tidskarantene, eller deler av attesten blir begrenset med hensyn til stilling, funksjon, fartsområde, og gyldighetstid.
 • Hvis man bruker medisiner som er vanedannede og bruker mer enn anbefalt døgndose.
 • Ved spesielle sykdomstilstander som ikke er blitt utredet fra relevant sekundærtjenestelinje (sykehus). Man må ha vært utredet til en grenspesialist før man kan få sjømannsattest for enkelte helsetilstander.
 • Dersom legen ikke har tilstrekkelige opplysninger om helsetilstanden, eller det ikke foreligger en vurdering fra sykehusspesialist, må det tas en ytterligere utredning før sjømannsattest gis.
 • Hvis man har en sykdom eller helsetilstand som er uforenlig med kravene i forskriften
 

Gå til toppen

Kan man få sjømannsattest hvis man er fargeblind eller fargesvak?

Det vil komme an på hvilken stilling og/eller rolle du har eller ønsker å ha. Skal du ha utkikk/brovaktsfunksjon må du ha normalt fargesyn.

Hvis man ikke består Ishihara-testen som vi benytter ved fargesynstesting kan man bli henvist for lanternetest som utføres noen få steder i landet.

Gå til toppen

Hvor lenge varer en sjømannsattest/ fritidsskipperattest?

Gyldighetstiden er på maks 2 år, og må fornyes etter det. For de under 18 år er gyldighetstiden 1 år.

Gå til toppen

Når får jeg sjømannsattesten?

Sjømannsattesten får du av legen samme dag du fullfører time og legen har godkjent den. Du må ha attesten til enhver tid når du er om bord. Som regel ønsker arbeidsgiveren å få en kopi. Ved eventuelle tilsyn, er du pålagt å fremvise attesten.

Gå til toppen

Informasjon om sjømannsattester

Formålet med helseundersøkelse av sjømenn

Dette er definert i §1 i Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger:

Forskriften skal sikre at arbeidstakeren er helsemessig skikket til tjeneste om bord, ikke lider av medisinsk tilstand som kan antas å bli forverret ved tjeneste til sjøs eller utgjør en fare for helse og sikkerhet for andre om bord.

Forskjell på sjømannsattest og offshoreattest

Mange søker om sjømannsattest og offshoreattest samtidig og undres over hvorfor det må fylles ut separate skjemaer og attester.

Sjømannsattestene er for arbeid på skip og på borerigger som er flyttbare og selvgående som skip. Da er det internasjonale lover og regler mellom sjøfartsnasjoners maritime industri som gjelder.

Det er andre arbeidsforhold enn på bunnfaste oljeinstallasjoner som kan sees på som fabrikker som er flyttet ut i havet i en fast avstand fra land. Det er nasjonale lover og regler som gjelder for arbeid på disse installasjonene på Norges kontinentalsokkel.

Sjømannsleger utsteder helseattester på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Ved at de som leger undersøker arbeidstakeres helse er de også underlagt Helsedepartementet.

Petroleumsleger utsteder helseattester for arbeidstakere på faste offshoreinstallasjoner og er underlagt Statsforvalteren i Rogaland som kontrollinstans i tillegg til at de som leger er underlagt Helsedepartementet.

Mange leger kombinerer de to arbeidsområdene og har tatt tilleggsutdannelser i både maritim medisin for å kunne være sjømannslege og har tatt kurser og eksamen for godkjenning som petroleumslege. Dette er praktisk for mange arbeidstakere som arbeider i begge disse industriene.

Sjømannslegen er den sakkyndige som avgjør om en søker fyller helsekravene. Spesialistuttalelser kan overprøves av sjømannslegen fordi det kreves annen kunnskap og erfaring for å avgjøre dette.

Slik foregår helseundersøkelsen

Helseundersøkelsen er omfattende og søkeren må fylle ut en egenerklæring om sin helse på forhånd og signere på at legen har adgang til å innhente alle helseopplysninger hos fastlege eller i sykehus.

Dette innebærer også at man må oppgi alle medikamenter man bruker fast eller av og til. Enkelte medikamenter er det ikke lov å bruke eller å ha med seg om bord i et skip.

Man må være klar over at det kan være at legen konkluderer med at søkeren ikke kan få helseattest og at det da utstedes en udyktighetserklæring fordi man ikke tilfredsstiller helsekravene.

Noen ganger kan legen gi kortere varighet av attest eller attest for et avgrenset havområde, for eksempel kystnært. Dette kan eksempelvis være på bakgrunn av utvikling av en tilstand eller fordi det er en tilstand som skal følges opp av helsetjeneste.

Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig med flere timeavtaler med legen for å få tatt en avgjørelse og man må da også må betale flere for dette med takster som avhenger av varighet av timeavtalene.

Det er bestemte internasjonalt vedtatte retningslinjer for de fleste sykdommer og tilstander og i tillegg kan legen bruke skjønn hvis det dreier seg om flere hver for seg mindre alvorlige tilstander i kombinasjon. Fedme er blitt en svært vanlig tilstand som det er en bestemt grense for. Grunnen til dette er både den personlige helserisiko som følge med overvekt og den sykdomsrisiko som da foreligger og som kan gi problemer ved drift av skipet. I nødsituasjoner kan man være nødt til å komme seg gjennom trange åpninger eller bli løftet og båret av andre under vanskelige forhold. Langt til havs kan det være umulig å få medisinsk assistanse. Overvekt kan vurderes opp mot søkerens fysiske tilstand ved en kondisjonstest.

Andre tilstander som kan være vanskelige å avgjøre er der hvor blodverdier krever at fastlegen må utrede og behandle, for eksempel blodsukker, kolesterol og blodtrykk. I enkelte tilfeller kan dette gjøres av sjømannslegen.

For syn, fargesyn og hørsel er det bestemte internasjonale krav som må tilfredsstilles.

Når det gjelder psykiske lidelser sier forskriftens §5 at: Det må ikke være psykisk lidelse eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser.

Det kan være krevende for legen å avgjøre om det foreligger risiko som er uforenlig med arbeid på et skip og det kan kreve innhenting av dokumentasjon og mer enn én timeavtale.

En person med diagnosen ADHD kan få sjømannsattest etter individuell vurdering, men dette er en prosess som er omfattende for legen ved at det må innhentes saksopplysninger. Det vil kunne medføre flere timeavtaler avhengig av hvor mye søkeren selv har forberedt søknaden sin (spesialist- og fastlegeuttalelser, uttalelse fra f.eks. arbeidsgiver eller lærer, søkerens detaljerte opplysninger om offshorestillingen som søkes o.a.).

Forberedelser for å redusere behandlingstid

For å unngå forsinkelser i legens behandling av søknaden om helseattest er det viktig at man tar med seg mest mulig dokumentasjon om eventuelle forhold av betydning, f.eks. syns- eller hørselsundersøkelser eller journalutskrift fra fastlege og spesialist med liste over medikamentnavn, styrke og hvor ofte de tas.

Det tilrådes at man får time for helseundersøkelse i god tid før utreise, gjerne noen uker før – spesielt dersom man vet at man har en eller annen tilstand eller sykdom. Ved tvil om tilfredsstillelse av helsekravene kan man risikere at sjømannslegen ikke utsteder attest fordi det er så kort tid til avreise til at saken ikke kan avklares.

Dersom det er tvil om avgjørelsen kan legen foreslå at det søkes om dispensasjon fra helsekravene. Avgjørelse om slik dispensasjon tas av en fagnemnd som er oppnevnt av Sjøfartsdirektoratet og behandlingstid er vanligvis cirka 3 måneder i tillegg til den tiden det tar for legen å innhente og vurdere all dokumentasjon som trengs og å hjelpe søkeren med å skrive selve dispensasjonssøknaden. Dette kan ofte ta inntil 3 uker, og ferier kan forsinke prosessen.

Det samme vil gjelde om søkeren fremsetter en klage til fagnemnda på legens avgjørelse. Legen er pliktig til å hjelpe søkeren med slik klagesak.

Hvis legen i undersøkelsen finner at helsekravene er tilfredsstilt får man med seg helseattesten med en gang.

Gå til toppen

Våre sjømannsleger

Lege Finn Eliassen

Finn Eliassen

SJØMANNSLEGE

Språk: Norsk og engelsk
Dr. Finn Eliassen er allmennlege og bedriftslege med lang erfaring. Han er også autorisert sjømann- og petroleumslege, og er grunnlegger av Oslo City Legesenter.
Lege Asma Abedin

Asma Abedin

SJØMANNSLEGE

Språk: Norsk, engelsk, bengali, urdu og hindi
Asma er allmennlege og bedriftslege. Hun har blant annet erfaring fra flere avdelinger på Oslo Universitetssykehus, samt arbeidserfaring som bedriftslege ved en større norsk bedrift i utlandet.
Lege Tony Ho

Tony Ho

SJØMANNSLEGE

Språk: Norsk, engelsk og vietnamesisk
Tony er allmennlege og bedriftslege og har erfaring fra flere sykehusavdelinger og legevaktarbeid. Han er også autorisert sjømann- og petroleumslege for sjømann- og offshoreattester.
Skroll til toppen