Viktig informasjon om Covid-19

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 30.01.2020

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan Oslo City Legesenter AS samler inn, oppbevarer og bruker personopplysninger om deg. Erklæringen har til hensikt å opplyse deg om dine rettigheter og generelt om hvordan Oslo City Legesenter behandler personopplysninger.

Hva slags informasjon samler vi inn og hvorfor?

I forbindelse med tjenestene vi tilbyr innhenter vi opplysninger om deg som vi anser som relevante for å gi deg forsvarlig helsehjelp. På generelt grunnlag, når du benytter våre tjenester, samtykker du til at vi henter vi inn:

  • Navn
  • Fødselsdato og personnummer
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Adresse
  • Medisinsk informasjon opplyst gjennom konsultasjon, telefon og elektroniske plattformer
  • Nødvendig medisinsk informasjon fra andre behandlere eller instanser, dersom du har gitt eksplisitt samtykke til dette, eller det er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp.

Grunnen til at vi henter inn denne informasjonen er for å kunne tilby våre tjenester på en god, forsvarlig og sikker måte, i tråd med krav om å journalføre opplysninger som er nødvendig for å yte helsehjelp. Med dette menes at vi må vite hvem som kommer til oss for medisinsk vurdering/behandling, innhente dokumentasjon som har betydning for vurderingen/behandlingen, og ha mulighet til å ta kontakt med deg i den grad vi trenger å opplyse eller informere om funn i forbindelse med din helsetilstand eller annen viktig informasjon.

Det er frivillig om man ønsker å benytte nettbasert timebestilling, eller om man ønsker å benytte telefon for bestilling av time og overlevering av ovennevnte personopplysninger.

Vi sletter regelmessig all informasjon fra nettbasert timebestillingsystem, og oppbevarer permanent kun person- og helseopplysninger i kryptert EPJ (Elektronisk Pasientjournal) i overvåket nettverk hos Norsk Helsenett (NHN).

Vi behandler i enkelte tilfeller også personopplysninger for markedsføringsformål (se eget punkt om cookies og e-post).

Det gjøres fortløpende vurderinger knyttet til hvorvidt informasjonen som ble innsamlet fremdeles er formålstjenlig å oppbevare. Når det gjelder personopplysninger lagret i pasientjournaler gjelder andre regler, se mer under punktet for sletting av personopplysninger.

Lovverk

Relevante lover som omhandler behandling av personopplysninger, i tillegg til personopplysningsloven, er spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven, pasientjournalloven (inkl. pasientjournalforskriften) pasient og brukerrettighetsloven, helsearkivloven etc. Samtlige lover og forskrifter kan leses på lovdata.no

Behandlingsansvarlig

Oslo City Legesenter AS er behandlingsansvarlig. Det er den behandlingsansvarlige sin oppgave å sørge for at personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk.

Kontaktopplysninger:

Oslo City Legesenter AS
Stenersgata 1, 0050 Oslo
E-post: personvern@oslocitylegesenter.no
Telefonnummer: 21 08 01 01

Nettskjema, e-post, chat og sosiale medier for kommunikasjon

Det frarådes bruk av nettskjema, e-post, chat og sosiale medier til å sende sensitive opplysninger, og Oslo City Legesenter benytter kun teknisk løsning med autentisering på sikkerhetsnivå 4 (BankID eller tilsvarende) for utsending av sensitive opplysninger.

Vi benytter nettskjema, e-post, chat og sosiale medier for å motta kundehenvendelser, og bruker informasjonen/dataene som oppgis ved henvendelser til oss til å besvare og opprettholde den servicen som våre kunder forventer. Vi fraråder bruk av disse tjenestene til å dele sensitive opplysninger, og har ikke anledning til å dele sensitive opplysninger gjennom slike kanaler.

E-post og nyhetsbrev

Vi oppbevarer navn og e-post i egen liste for markedsføring og nyheter innenfor aktuelle fagfelt i tilfeller der du gir aktivt samtykke til dette, og man har til enhver tid anledning til å melde seg av via link i e-post eller ved å ta kontakt med oss. Vi sender e-poster til denne listen maksimum 2 ganger i måneden, og ved å være med godtar du at vi måler åpningsgrad, ip-adresse og klikk ved hjelp av «web beacon» (en fil som åpnes med e-posten) fra leverandør av nyhetsbrevløsningen.

Vi vil ikke bruke dine opplysninger til annen markedsføring eller andre tjenester enn til å sende ut dette nyhetsbrevet. Vi vil aldri selge opplysninger om deg eller dele den med andre for bruk i markedsføringssammenheng.

Cookies

Oslo City Legesenter samler også inn og behandler avidentifiserte opplysninger om besøkende på nettstedet. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan f.eks omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Google Chrome”), skjermoppløsning og avsendernettside.

“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. Oslo City Legesenter bruker følgende cookies (informasjonskapsler):

Google Analytics: statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyet bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Google Ads, Facebook Ads og Snapchat Ads: disse informasjonskapslene samler informasjon om hvilke annonser du har sett på internett og hvilke sider du ser på vår nettside, med formål om å gi deg relevante annonser på eksterne sider.

Det er frivillig for besøkende til nettsiden å motta cookies på sin nettleser. Hvis du avviser dette, er det mulig at du ikke alltid vil ha tilgang til samme funksjonaliteter som hvis du aksepterer cookies.

Sosiale medier

Oslo City Legesenter ønsker å være tilstede i sosiale medier for å holde kontakt med kundene våre og skape engasjement. Vi fraråder deling av personopplysninger i våre kanaler i sosiale medier, og ber deg heller ta kontakt per telefon dersom det er nødvendig å komme med slike opplysninger.

Pasientundersøkelser

For å forbedre oss utfører vi kontinuerlig anonyme pasientundersøkelser. Etter endt undersøkelse kan du bli spurt om å gi en tilbakemelding til oss i sosiale medier eller andre vurderingsmedier. Vi oppfordrer til å utelate personopplysninger ved slike tilfeller. Dersom du skal kontakte oss i forbindelse med en klage, forespørsel eller lignende, anbefaler vi også at du utelater personopplysninger. En måte å henvende seg på uten å oppgi personopplysninger, men samtidig gjøre seg identifiserbar ovenfor vårt personell, er å referere til et tidspunkt man hadde time hos en bestemt behandler.

Deling av informasjon

Helseforetak, forsikringsselskap eller annet helsepersonell
Det hender at vi blir kontaktet av helseforetak, den legen som henviste deg til oss eller annet helsepersonell som også gir deg medisinsk behandling og som ber om å få utlevert dine pasientopplysninger.

Helsepersonell har anledning til å utlevere dine taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende helsepersonell som er underlagt samme taushetsplikt som våre ansatte. Dette gjøres kun i den grad det anses som nødvendig for å gi deg forsvarlig helsehjelp og reglene følger av helsepersonelloven § 25. Som pasient har du rett til å motsette deg slik utlevering. Opplysningene som eventuelt deles er begrenset til det som er nødvendig. Vi deler kun slik informasjon til henvisende lege eller dersom det etterspørres av samarbeidende personell.

Utlevering av informasjon til f.eks forsikringsselskaper vil alltid kreve skriftlig samtykke fra deg.

Det finnes offentlige helseregistre som vi er pålagt gjennom lovgiving å dele informasjon til, slik som f.eks proteseregisteret og kreftregisteret.

Offentlige myndigheter

Dersom det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Databehandlere

En databehandler er et selskap eller en juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. Dette vil kunne gjelde underleverandører, og Oslo City Legesenter sørger for å inneha databehandleravtaler med alle selskap eller juridiske enheter som behandler opplysninger på vegne av seg.

Oslo City Legesenter benytter hovedsakelig databehandlere som behandler personopplysninger innenfor EU/ EØS. Det vil si at disse databehandlerne er underlagt det samme regelverket når det kommer til behandling av personopplysninger. Ved få unntak benyttes databehandlere som er lokalisert utenfor EU/EØS. I disse tilfellene har Oslo City Legesenter besørget at disse databehandlerne er underlagt tilstrekkelig beskyttelsesnivå for behandling av personopplysninger i henhold til GDPR art 45 flg, og Privacy Shield-avtalen.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom du ønsker å vite hva som er lagret av personopplysninger om deg i våre systemer så kan du sende oss en forespørsel.

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Når det gjelder opplysninger i pasientjournaler så er adgangen til å få opplysninger rettet begrenset av regler i helsepersonelloven.

Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes. Når det gjelder opplysninger i pasientjournaler så er adgangen til å få opplysninger slettet svært begrenset på grunn av regler i helsepersonelloven.

Vi vil i utgangspunktet ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. Når det kommer til personopplysninger lagret i pasientjournal gjelder andre regler. Hovedregelen er at journalene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem.

Du har rett til å kreve at vår behandling av personopplysninger om deg begrenses. Metoder for å begrense behandling er å flytte de til et annet behandlingssystem, gjøre utvalgte opplysninger utilgjengelige eller at offentlige opplysninger fjernes fra nettsted. Dette kan du be om i følgende situasjoner:

Dersom du mener at personopplysningene vi har lagret om deg er unøyaktige, i denne forbindelse kan behandlingen begrenses i perioden det tar for å kontrollere om personopplysningene er riktige.
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger om deg er ulovlig.
Dersom Oslo City Legesenter ikke lenger har behov for personopplysningene, men du behøver disse til å fastsette eller gjøre gjeldende rettskrav.
Du har rett til å ta med deg dine personopplysninger fra Oslo City Legesenter til en annen tilsvarende aktør. Dette kalles dataportabilitet. Denne retten gjelder kun dersom behandlingen av dine personopplysninger skjer på bakgrunn av et samtykke fra deg eller i forbindelse med oppfyllelse av en avtale mellom deg og Oslo City Legesenter. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at hoveddelen av den behandlingen Oslo City Legesenter gjør med personopplysninger har såkalt behandlingsgrunnlag i rettslige forpliktelser til å yte helsehjelp og er sånn sett ikke underlagt retten til dataportabilitet.

Dersom behandlingen av personopplysningene om deg har rettslig grunnlag i forbindelse med oppfyllelse av en avtale eller ditt samtykke så kan du velge om du ønsker å få opplysningene utlevert til deg selv eller at vi sender de direkte til din nye medisinske behandler/ leverandør. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at retten til dataportabilitet ikke har noen innvirkning på våre plikter til oppbevaring av din pasientjournal.

Dersom du er uenig i hvordan vi behandler personopplysninger har du rett til å klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om dette på Datatilsynet sine nettsider:

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Endringer i erklæringen

Oslo City Legesenter forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart Oslo City Legesenter. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble endret ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

Skroll til toppen